อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 4,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย THB 1,000- ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย THB 1,000- ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้ 14 มีนาคม 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 14 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่: 3.70% ต่อปี
ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่:  4.25% ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่: 4.46% ต่อปี
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ร้อยละ   4.17% ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม และ14 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 21 ธันวาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 21 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,700,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,700,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 สิงหาคม และ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,800,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 สิงหาคม และ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 18 มีนาคม และ 18 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 20 พฤษภาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 พฤษภาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,060,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2550
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 กันยายน 2557
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.21 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 มีนาคม และ 19 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.