อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 16 มีนาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 16 มีนาคม 2571
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 3.43%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มีนาคม และ 16 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 27 กันยายน 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 27 กันยายน 2575
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 3.93%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 27 กันยายน 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 27 กันยายน 2567
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 2.91%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 50,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันออกหุ้นกู้ 19 กรกฎาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 กรกฎาคม 2570
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 4.60%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม และ 19กรกฏาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 กุมภาพันธ์ 2574
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 3.95%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 สิงหาคม และ 19กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,800,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 2.27%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 สิงหาคม และ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2568
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 4.04%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 23 สิงหาคม และ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 3.05%
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 23 สิงหาคม และ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 4,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย THB 1,000- ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย THB 1,000- ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้ 14 มีนาคม 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 14 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่: 3.70% ต่อปี
ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่:  4.25% ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่: 4.46% ต่อปี
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ร้อยละ   4.17% ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม และ14 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 21 ธันวาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 21 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,700,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,700,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 สิงหาคม และ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,800,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 สิงหาคม และ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 18 มีนาคม และ 18 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ใด
ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 20 พฤษภาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 พฤษภาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้  7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ 2,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,060,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2550
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 กันยายน 2557
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.21 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 มีนาคม และ 19 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.