หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินจากการดำเนินงาน และไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

    2556 2557 2558 2559 2560
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ขายสุทธิ 34,669 37,228 42,345 51,152 55,001
รายได้รวม 36,936 39,787 48,014 56,973 58,644
  กำไรขั้นต้น 21,413 23,299 26,225 31,710 34,893
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 8,304 8,849 11,908 13,229 12,274
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 5,884 6,044 8,846 9,447 8,164
  กำไรสุทธิ 3,243 4,101 4,402 7,040 5,415
  สินทรัพย์รวม 60,124 74,279 98,382 108,453 118,444
  หนี้สินรวม 33,249 44,255 61,670 67,656 68,423
  หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 23,385 34,082 45,473 49,832 50,163
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 26,875 30,024 36,711 40,797 50,021
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 5,181 4,785 2,499 6,494 6,480
ความสามารถ
ในการทำกำไร

(ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 58.04 58.85 58.01 57.46 58.83
อัตรากำไรสุทธิ 11.10 11.06 14.66 11.57 9.23
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 7.33 6.55 8.15 6.37 4.77
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 17.86 15.47 21.10 17.00 11.93
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.87 1.14 1.24 1.22 1.00
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.69 0.91 1.13 1.03 0.90
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.11 1.30 1.57 1.55 1.26
ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.04 1.00 1.60 1.50 1.22
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.72 7.50 8.34 9.25 10.83
  เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 33.50 31.82 21.89 23.40 32.81
ทุนเรือนหุ้น
(พันหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,018,326 4,201,634 4,641,789 4,621,828 4,621,828
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,001,355 4,001,557 4,402,312 4,410,368 4,618,914
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 3,925,044 4,401,708 4,402,365 4,406,519 4,441,818
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม - 200,064 199,512 192,187 -
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน 1,109 - - - -
หมายเหตุ :
  1. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  2. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับซัน อินเตอร์เนชั่นแนล, โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และไมเนอร์ ดี เค แอล จำนวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีอัตราร้อยละ 32.75
  3. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิโวลี, เบร็ดทอล์ค, กลุ่มโอ๊คส์ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ จำนวน 2,014 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
  4. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2561