อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินจากการดำเนินงาน และไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

    2554 2555 2556 2557 2558
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ขายสุทธิ 26,137 31,310 34,669 37,228 42,432
รายได้รวม 28,332 32,993 36,936 39,787 48,149
  กำไรขั้นต้น 16,095 18,844 21,413 23,299 26,277
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 6,201 7,063 8,304 8,849 11,908
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 4,221 4,888 5,884 6,044 8,846
  กำไรสุทธิ 2,880 3,243 4,101 4,402 7,040
  สินทรัพย์รวม 41,623 51,721 60,124 74,279 95,737
  หนี้สินรวม 26,688 32,659 33,249 44,255 59,822
  หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 19,824 24,163 23,385 34,082 45,473
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,935 19,062 26,875 30,024 35,915
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,813 4,046 5,181 4,785 2,383
ความสามารถ
ในการทำกำไร

(ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 55.08 55.96 58.04 58.85 57.98
อัตรากำไรสุทธิ 10.17 9.83 11.10 11.06 14.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 7.74 6.95 7.33 6.55 8.28
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 20.08 19.08 17.86 15.47 21.35
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.33 1.27 0.87 1.14 1.27
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.09 1.09 0.69 0.91 1.15
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.71 1.52 1.11 1.30 1.55
ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 0.94 1.04 1.00 1.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.56 5.17 6.72 7.50 8.16
  เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 28.39 32.00 33.50 35.00 21.89
ทุนเรือนหุ้น
(พันหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 3,666,520 4,063,046 4,018,326 4,201,634 4,641,789
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 3,275,225 3,686,767 4,001,355 4,001,557 4,402,312
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 3,270,879 3,635,442 3,925,044 4,401,708 4,402,166
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 325,380 274,245 - 200,064 199,512
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน 52,717 24,696 1,109 - -
หมายเหตุ :
  1. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น
  2. กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
  3. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติ
  4. หากไม่นับรวมผลกำไรพิเศษจากการลงทุนใน Sun International โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และ ไมเนอร์ ดี เค แอล จำนวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75