อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินจากการดำเนินงาน และไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

    2555 2556 2557 2558 2559
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ขายสุทธิ 32,994 34,669 37,228 42,345 51,152
รายได้รวม 32,993 36,936 39,787 48,014 56,973
  กำไรขั้นต้น 18,844 21,413 23,299 26,225 31,710
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 7,063 8,304 8,849 11,908 13,229
  กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 4,888 5,884 6,044 8,846 9,447
  กำไรสุทธิ 3,243 4,101 4,402 7,040 6,590
  สินทรัพย์รวม 51,721 60,124 74,279 98,382 108,453
  หนี้สินรวม 32,659 33,249 44,255 61,670 67,656
  หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 24,163 23,385 34,082 45,473 49,832
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,062 26,875 30,024 36,711 40,797
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 4,046 5,181 4,785 2,499 6,494
ความสามารถ
ในการทำกำไร

(ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 55.96 58.04 58.85 58.01 57.46
อัตรากำไรสุทธิ 9.83 11.10 11.06 14.66 11.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.95 7.33 6.55 8.15 6.37
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 19.08 17.86 15.47 21.10 17.00
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.27 0.87 1.14 1.24 1.22
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.09 0.69 0.91 1.13 1.03
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.52 1.11 1.30 1.57 1.55
ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.94 1.04 1.00 1.60 1.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.17 6.72 7.50 8.34 9.25
  เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 32.00 33.50 31.82 21.89 23.40
ทุนเรือนหุ้น
(พันหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,063,046 4,018,326 4,201,634 4,641,789 4,621,828
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 3,686,767 4,001,355 4,001,557 4,402,312 4,410,368
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 3,635,442 3,925,044 4,401,708 4,402,365 4,406,519
  จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 274,245 - 200,064 199,512 192,187
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน 24,696 1,109 - - -
หมายเหตุ :
  1. งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2558 ได้รับการปรับปรุง ภายหลังจากที่การตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกลุ่มทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทและไมเนอร์ ดี เค แอลที่บริษัทได้ซื้อกิจการเข้ามาได้เสร็จสิ้นลง
  2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  3. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับซัน อินเตอร์เนชั่นแนล, โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และไมเนอร์ ดี เค แอล จำนวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีอัตราร้อยละ 32.75
  4. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิโวลี, เบร็ดทอล์ค, กลุ่มโอ๊คส์ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ จำนวน 2,014 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
  5. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560