อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2559

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 19 ในปี 2559 จากการเติบโตของธุรกิจทุกกลุ่ม ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้รวมลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกผลกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่สูงกว่าในไตรมาส 4 ปี 2558 หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 3) รายได้รวมจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในปี 2559 และร้อยละ 5 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 6 ในปี 2559 และร้อยละ 62 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ลดลงน้อยกว่าในอัตราร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 25 ในไตรมาส 4 ปี 2559 การชะลอตัวของผลการดำเนินงานโดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2559 มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ได้แก่ ช่วงไว้อาลัยในประเทศไทยและสภาพอากาศที่ไม่ดีและน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศในไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ประกอบกับการอ่อนตัวลงของธุรกิจโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์และบราซิล รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ตลอดปี 2559 และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่จะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 4 เมษายน 2560 ต่อไป

สำหรับปี 2560 บริษัทเห็นสัญญานฟื้นตัวของผลการดำเนินงานทั้งในประเทศไทย เนื่องจากช่วงไว้อาลัยและสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเพียงชั่วคราว และในต่างประเทศที่เป็นตลาดหลักของบริษัท ซึ่งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนันตรา เวเคชั่น คลับมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดยการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตสามหลังได้ถูกเลื่อนออกไปจากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทได้ขายและโอนสองหลังจากสามหลังดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมกราคม ปี 2560

สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสสี่ ธุรกิจร้านอาหาร มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตดังกล่าวมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ โอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลีย การรับรู้รายได้ของกลุ่มโรงแรมทิโวลีประกอบกับการเติบโตของยอดขายของอนันตรา เวเคชั่น คลับที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตอยู่ใน ระดับที่คงที่ ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จากธุรกิจจากการจัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวของกลุ่มลูกค้าหลัก

ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้จากกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ขณะที่ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4
ปี 2559
ไตรมาส 4
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน      
ร้านอาหาร 5,621 6,897 -18%
โรงแรมและอื่นๆ 7,872 7,035 12%
จัดจำหน่ายและผลิต 910 915 0%
รายได้รวม 14,403 14,847 -3%
จากผลการดำเนินงาน      
ร้านอาหาร 5,621 5,232 7%
โรงแรมและอื่นๆ 7,344 7,085 4%
จัดจำหน่ายและผลิต 910 915 0%
รายได้รวม 13,875 13,231 5%

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550