อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานรายได้รวมจํานวน 15,379 ล้านบาท และกําไรสุทธิจํานวน 1,924 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 และ 17 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับรายได้รวมและกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ไม่รวมกําไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเข้าซื้อ กิจการของธุรกิจโรงแรมทิโวลีในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จํานวน 1,932 ล้านบาท) ในไตรมาส 1 ปี 2559 การเติบโตที่แข็งแกร่ง ดังกล่าวมีผลมาจากผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของทั้งธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งธุรกิจในประเทศไทยซึ่ง สามารถพลิกฟื้นผลการดําเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง ภายหลังจาก ช่วงไว้อาลัยในประเทศไทยในไตรมาส 4 ปี 2559

ในไตรมาส 1 ปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในอัตราร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับรายได้จากการดําเนินงานใน ไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของโรงแรม ในประเทศไทยและประเทศบราซล จากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย และผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ ร้านอาหารมีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ ร้านอาหารในประเทศไทยและประเทศจีน ส่วนธุรกิจจัดจําหน่าย และรับจ้างผลิตมีรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าธุรกิจจัดจําหน่ายจะมี รายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากยอดสั่งซื้อที่ลดลงชั่วคราวของกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งมียอดขายลดลงจากการ แข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านและอเนกประสงค์ รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงไว้อาลัยในประเทศไทย

ในไตรมาส 1 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 39 ขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 6

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 1
ปี 2560
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน      
ร้านอาหาร 6,028 5,841 3%
โรงแรมและอื่นๆ 8,388 9,010 -7%
จัดจำหน่ายและผลิต 963 964 0%
รายได้รวม 15,379 15,816 -3%
จากผลการดำเนินงาน      
ร้านอาหาร 6,028 5,841 3%
โรงแรมและอื่นๆ 8,388 7,078 19%
จัดจำหน่ายและผลิต 963 964 0%
รายได้รวม 15,379 13,884 11%

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550