อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 และเก้าเดือนแรกปี 2559

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 และร้อยละ 26 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 และร้อยละ 7 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีการบันทึกผลกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชีไทย ได้แก่
 1. 1. กำไรจำนวน 92 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในโรงแรมโอ๊คส์บางแห่ง สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บางแห่งจำนวน 132 ล้านบาท (บันทึกอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ก่อนหักภาษี) ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีในไตรมาส 3 ปี 2559
 2. 2. กำไรจำนวน 136 ล้านบาทจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์จาก “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในไตรมาส 2 ปี 2559
 3. 3. กำไรจำนวน 1,932 ล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ในไตรมาส 1 ปี 2559
 4. 4. กำไรจำนวน 650 ล้านบาท จากการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซัน อินเตอร์เนชั่นแนล ในทวีปแอฟริกา ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ในไตรมาส 1 ปี 2558
 5. 5. กำไรจำนวน 70 ล้านบาท จากการซื้อโรงแรมโอ๊คส์อีแลน ดาร์วิน ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ในไตรมาส 3 ปี 2558

หากไม่นับรวมผลกำไรที่เกิดขึ้นนึ้ ครั้งเดียวดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 และร้อยละ 16 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ทั้้งธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกจิ ที่ท้าทายนอกจากนี้ รายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จของบริษัทในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มโรงแรมทิโวลีและไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย ยังช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้วย

ในไตรมาส 3 ปี 2559 ธุรกิจร้านอาหาร มีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยล่ะ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลการการดำเนินงานที่โดดเด่นของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นนึ้ จากการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย หากไม่นับรวมผลการดำเนินงานของธุรกจิร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจร้านอาหารอื่นๆ ก็ยังมีรายได้ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกัน ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรายได้เพิ่มขึ้น โดดเด่นในอัตราร้อยละ 28 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนืองจากผลการดำเนินงานทีเติบโตอย่างต่อเนืองของโรงแรมในประเทศไทยและโอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลีย ประกอบกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตุเกส โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเทียว (High Season) และการรวมงบการเงินของโรงแรมสองแห่งในประเทศแซมเบีย อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลติ ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการชะลอตัวของธุรกิจรับจ้างผลิต ซึ้งยังคงได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานทีชะลอตัวของกลุ่มลูกค้าหลัก

ในไตรมาส 3 ปี 2559 รายได้จากธุรกิจ โรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ขณะที่ธุรกิจ จัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อย 6

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 3
ปี 2559
ไตรมาส 3
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน      
ร้านอาหาร 5,794 4,498 29%
โรงแรมและอื่นๆ 7,329 5,733 28%
จัดจำหน่ายและผลิต 836 856 -2%
รายได้รวม 13,959 11,087 26%
จากผลการดำเนินงาน      
ร้านอาหาร 5,794 4,498 29%
โรงแรมและอื่นๆ 7,237 5,664 28%
จัดจำหน่ายและผลิต 836 856 -2%
รายได้รวม 13,867 11,018 26%

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550