อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560 และเก้าเดือนแรกของปี 2560

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 และร้อยละ 3 ในไตรมาส 3 ปี 2560 ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 และร้อยละ 15 ในไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกับรายได้รวมและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกผลกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชีไทยในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 ตามรายละเอียดในหมายเหตุของตารางกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) ในช่วงเก้าเดือนซึ่งอยู่ในหน้า 2

ถึงแม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในตลาดที่สำคัญ แต่บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงและทั้งสามกลุ่มธุรกิจยังคงมีกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากความสำเร็จของ กลยุทธ์การกระจายเครือข่ายธุรกิจ การปฏิบัติงานอันเป็นเลิศและการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย

ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตุเกส รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายของโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ รายได้ของธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตอย่างโดดเด่นในอัตราร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มแบรนด์แฟชั่นเดิมและธุรกิจรับจ้างผลิต ประกอบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์ใหม่ รายได้ของธุรกิจร้านอาหารลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการปิดตัวสาขาร้านอาหารที่ไม่ทำกำไรท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย

ในไตรมาส 3 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 40 ขณะที่ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 3
ปี 2560
ไตรมาส 3
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน      
ร้านอาหาร 5,693 5,794 -2%
โรงแรมและอื่นๆ 7,571 7,329 3%
จัดจำหน่ายและผลิต 1,037 836 24%
รายได้รวม 14,300 13,959 2%
จากผลการดำเนินงาน      
ร้านอาหาร 5,693 5,794 -2%
โรงแรมและอื่นๆ 7,571 7,237 5%
จัดจำหน่ายและผลิต 1,037 836 24%
รายได้รวม 14,300 13,867 3%

* รายได้จากผลการดำเนินงานไม่นับรวมผลกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 92 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในโรงแรมโอ๊คส์บางแห่ง

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550