อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2561 และ 9 เดือนแรกของปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง โดยมีรายได้รวมจำนวน 15,889 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตดังกล่าวมีผลมาจากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของสกุลเงินในบางประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ รายได้จากคอร์บิน แอนด์ คิง และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังมีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได้ดังกล่าว ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีการบันทึกเงินปันผลรับอีกจำนวน 84 ล้านบาท จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นตามเงินปันผลที่บริษัทได้รับจริง

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ รวมถึงรายได้จากคอร์บิน แอนด์ คิง หากรวมผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อเบนิฮานาในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในไตรมาส 2 ปี 2561 และเงินปันผลรับทั้งหมดจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินจำนวน 47,095 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับการเข้าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป บริษัทได้มีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2561 อย่างไรก็ตาม ทั้งเกณฑ์ที่ใช้และช่วงเวลาในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความแตกต่างกัน โดย เงินลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีสถานะเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2561 ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้เพียงแค่เงินปันผลรับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบันทึกต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2561 ด้วยเหตุผลดังกล่าว และเพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ MINT อย่างแท้จริง บริษัทจึงไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหน้าที่ 3 ในแต่ละกรณีตามความเหมาะสมในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ปี 2561 การทำคำเสนอซื้อหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้เสร็จสิ้น ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปทั้งสิ้นในสัดส่วนร้อยละ 94 ดังนั้น ด้วยการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 4 ปี 2561 จะส่งผลให้งบการเงินรวมในปี 2561 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร 5,836 5,693 3 37
โรงแรมและอื่นๆ 8,992 7,571 19 56
จัดจำหน่ายและผลิต 1,062 1,037 2 7
รายได้รวม
15,889 14,300 11 100
จากผลการดำเนินงาน*
ร้านอาหาร 5,836 5,693 3 37
โรงแรมและอื่นๆ 8,907 7,571 18 56
จัดจำหน่ายและผลิต 1,062 1,037 2 7
รายได้รวม
15,805 14,300 11 100

* ไม่นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหน้าที่ 3

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร 17,848 17,530 2 38
โรงแรมและอื่นๆ 26,042 22,618 15 55
จัดจำหน่ายและผลิต 3,205 2,918 10 7
รายได้รวม
47,095 43,066 9 100
จากผลการดำเนินงาน*
ร้านอาหาร 17,728 17,530 1 38
โรงแรมและอื่นๆ 25,598 22,618 13 55
จัดจำหน่ายและผลิต 3,205 2,918 10 7
รายได้รวม
46,531 43,066 8 100

* ไม่นับรวมผลกำไรจากการซื้อเบนิฮานาในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 121 ล้าน บาท และรายการที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผลการดำเนินงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหน้าที่ 3

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของ EBITDA ของกลุ่มโรงแรมเดิมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงกำไรจากคอร์บิน แอนด์ คิง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานลดลงจากร้อยละ 20.4 ในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นร้อยละ 19.7 ในไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รวมถึงความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจำหน่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายในตลาดหลัก

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตในอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นของกลุ่มโรงแรมเดิมและธุรกิจจัดจำหน่าย รวมถึงกำไรจากคอร์บิน แอนด์ คิง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินต่อความสามารถในการทำกำไรของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของธุรกิจร้านอาหาร สร้างแรงกดดันให้กับอัตราการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 20.5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็นร้อยละ 19.8 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2561
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550