อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน ไตรมาส 1 ปี 2561 อันมีผลมาจากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ

 • ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้เติบโตร้อยละ 6 เนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เนื่องมา จากยอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่าย
 • ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้เติบโตร้อยละ 1 จากผลการดำเนินงานที่มั่นคงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จำนวน 3,440 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง และการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (2) ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน จากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท และ (3) ความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม EBITDA ของกลุ่มโรงแรมเดิมมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในอัตรามากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีในตลาดหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ และการบริหารจัดการการขายจากห้องพักอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน EBITDA ของธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจจัดจำหน่ายและไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,719 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 11 จากไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,924 ล้านบาท โดยมีเหตุผลหลักเดียวกันกับการลดลงของ EBITDA ดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน บริษัทประมาณว่ากำไรสุทธิจะลดลงเพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของกลุ่มโรงแรมเดิมมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในอัตรามากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกัน กำไรสุทธิของธุรกิจเซอร์วิส สวีท ภายใต้กลุ่มโอ๊คส์ รวมทั้งกำไรสุทธิของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตราการทำกำไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 24.6 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 21.3 ในไตรมาส 1 ปี 2561 ในขณะที่อัตราการทำกำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 12.5 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 10.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2561
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ร้านอาหาร
6,085
6,028
1
38
โรงแรมและอื่นๆ
8,929
8,388
6
55
จัดจำหน่ายและผลิต
1,130
963
17
7
รายได้รวม
16,145
15,379
5
100


กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2561
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ร้านอาหาร
1,123
1,138
-1
33
โรงแรมและอื่นๆ
2,245
2,574
-13
65
จัดจำหน่ายและผลิต
72
65
10
2
รวม
3,440
3,777
-9
100
อัตราการทำกำไร EBITDA (ร้อยละ)
21.3
24.6


กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2561
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
กำไรสุทธิ
1,719
1,924
-11
อัตราการทำกำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
10.6
12.5

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2555
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2553
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2552
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2551
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2550
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2550