ชื่อบริษัท: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์: MINT
กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก: 14 ต.ค. 2531
ทุนจดทะเบียน:  
หุ้นสามัญ: 4,641,789,065 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ์: -
ทุนชำระแล้ว:  
หุ้นสามัญ: 4,402,312,320 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ์: -
ราคาพาร์: 1.00 บาท
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 49%
หลักทรัพย์อื่น: หุ้นกู้, MINT-W5