อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

การประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 • หนังสือ
  เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงาน
  การประชุมผู้ถือหุ้น
 • วิดีโอ
  ผลประกอบการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2562
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2: สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภท 1 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
เอกสารแนบ 3: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 5: หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7: คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

* บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และงดการแจกของที่ระลึก *

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2560 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 7 และวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 4: นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 7 และวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 5: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (เอกสารประกอบ วาระที่ 10)
เอกสารแนบ 6: ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 11)
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9: คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2560
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2559
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2558
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2557
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2556
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2555