อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

การประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น
  เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 • หนังสือ
  เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงาน
  การประชุมผู้ถือหุ้น
 • วิดีโอ
  ผลประกอบการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2561
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

* บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และงดการแจกของที่ระลึก *

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2559 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 7 และวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 7 และวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 6: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (เอกสารประกอบ วาระที่ 9)
เอกสารแนบ 7: ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 10)
เอกสารแนบ 8: หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10: คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2559
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2558
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2557
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2556
วิดีโอผลประกอบการบริษัท
ประจำปี 2555