อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18 เมษายน 2559
อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. UBS AG Singapore Branch 786,369,015 17.86%
2. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 727,767,680 16.53%
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 346,595,097 7.87%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 321,375,215 7.30%
5. State Street Bank Europe Limited 168,735,737 3.83%
6. Credit Suisse AG, Singapore Branch 168,401,743 3.83%
7. Chase Nominees Limited 124,359,530 2.82%
8. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 120,000,000 2.73%
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 96,458,715 2.19%
10. สำนักงานประกันสังคม 70,657,459 1.61%

ที่มา:   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด