อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561
อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 727,767,680 15.76
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 595,400,849 12.89
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 381,143,641 8.25
4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 365,954,851 7.92
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 200,250,270 4.34
6. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 120,044,321 2.60
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 115,135,795 2.49
8. BANQUE PICTET & CIE SA 101,356,350 2.19
9. CHASE NOMINEES LIMITED 99,593,249 2.16
10. สำนักงานประกันสังคม 97,041,959 2.10

ที่มา:   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด