อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

เอกสารนำเสนอ
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2561
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 15 พฤศจิกายน 2561
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer 05 ตุลาคม 2561
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 16 สิงหาคม 2561
Acquisition of Significant Shareholding in NH Hotel Group 06 มิถุนายน 2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2560
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 16 สิงหาคม 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 19 พฤษภาคม 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2559
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 27 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 16 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 24 สิงหาคม 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 18 พฤษภาคม 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2558
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 26 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 18 พฤศจิกายน 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 21 สิงหาคม 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 18 พฤษภาคม 2558
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2557
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 02 มีนาคม 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 19 พฤศจิกายน 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 19 สิงหาคม 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 15 พฤษภาคม 2557
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2556
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 26 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 18 พฤศจิกายน 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 15 สิงหาคม 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 16 พฤษภาคม 2556
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2555
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 28 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 19 พฤศจิกายน 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 16 สิงหาคม 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 15 พฤษภาคม 2555
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2554
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 28 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 17 พฤศจิกายน 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 19 สิงหาคม 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 19 พฤษภาคม 2554
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2553
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 01 มีนาคม 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 15 พฤศจิกายน 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 19 สิงหาคม 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 09 มิถุนายน 2553
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2552
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2552 10 มีนาคม 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 17 พฤศจิกายน 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 17 สิงหาคม 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 14 พฤษภาคม 2552
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2551
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 09 มีนาคม 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 12 พฤศจิกายน 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2551 18 สิงหาคม 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 14 พฤษภาคม 2551
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2550
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2550 05 มีนาคม 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 19 พฤศจิกายน 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 17 สิงหาคม 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 25 พฤษภาคม 2550
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2549
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2549 06 มีนาคม 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 17 พฤศจิกายน 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2549 15 สิงหาคม 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2549 29 พฤษภาคม 2549
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Company Profile
2561
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
2561
เอกสารนำเสนอ 2548
เอกสารนำเสนอ วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 27 กุมภาพันธ์ 2549