อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

Webcast
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2561
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 17 สิงหาคม 2561 01:05:50 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 16 สิงหาคม 2561 01:13:58 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 18 พฤษภาคม 2561 42:39 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2560
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 01:04:57 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 01:06:08 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560 44:56 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 18 สิงหาคม 2560 57:53 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 16 สิงหาคม 2560 01:20:38 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 52:41 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2559
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 08 มีนาคม 2560 01:13:23 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 01:24:03 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 21 พฤศจิกายน 2559 42:44 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 24 สิงหาคม 2559 01:11:19 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 24 สิงหาคม 2559 01:17:32 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2558
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 26 กุมภาพันธ์ 2559 39:48 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 27 สิงหาคม 2558 52:20 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2557
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 02 มีนาคม 2558 33:25 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 20 พฤศจิกายน 2557 38:24 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 19 สิงหาคม 2557 01:12:06 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2556
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 26 กุมภาพันธ์ 2557 41:34 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 16 พฤษภาคม 2556 01:18:27 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2555
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 28 กุมภาพันธ์ 2556 01:16:41 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2561
Webcast 2554
กิจกรรม วันที่ ความยาว ชมภาพวิดีโอ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 28 กุมภาพันธ์ 2555 44:45 นาที คลิก ที่นี่ เพื่อชมภาพวิดีโอ